KONDOTEC Master Link Assembly for wire rope sling

  • วัสดุ
    • เหล็กอัลลอยย์ ผ่านการ Quench และ อบ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและเหนียวของตะขอ
  • ผิว
    • พ่่นสีฝุ่น
  • เซฟตี้แฟคเตอร์ 4 เท่า
  • ถูกทดสอบที่ 2.5 เท่าของน้ำหนักที่กำหนด

Description

Size W.L.L. (TON) Dimensions ( mm ) Weight
4 : 1 D Ø d L B l b S L1 ( kgs )
6 – 8 3.50 19 / 14 150 90 120 70 8 270 1.90
8 – 8 5.00 22 / 17 160 95 140 80 9 300 3.00
10 – 8 11.5 30 / 22 200 120 160 95 11 360 6.46
13 – 8 17.0 40 / 30 250 150 200 120 14 450 14.86
16 – 8 28.0 50 / 32 300 200 200 120 17 500 23.23
20 – 8 35.0 55 / 38 300 200 250 150 550 32.75
22 – 8 53.0 60 / 45 350 250 270 150 620 45.60