KONDOTEC Master Link Assembly

  • วัสดุ
    • เหล็กอัลลอยย์ ผ่านการ Quench และ อบ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและเหนียวของตะขอ
  • ผิว
    • พ่่นสีฝุ่น
  • เซฟตี้แฟคเตอร์ 4 เท่า
  • ถูกทดสอบที่ 2.5 เท่าของน้ำหนักที่กำหนด

Description

Size W.L.L. (TON) Dimensions ( mm ) Weight
4 : 1 D Ø d L B l b S L1 ( kgs )
6 – 8 2.36 18 / 14 135 75 54 21 8 189 1.16
8 – 8 4.25 22 / 16 156 89 69 29 9 225 2.22
10 – 8 6.7 25 / 18 178 98 87 35 11 265 3.36
13 – 8 11.2 32 / 22 196 112 115 47 14 311 6.02
16 – 8 17.0 32 / 22 255 142 140 61 17 395 9.94
18 – 8 21.2 46 / 32 340 175 180 96 20 520 10.00
20 – 8 26.5 50 / 32 350 190 180 100 20 530 22.60
22 – 8 31.5  50 / 36 350 190 180 100 530 25.20